محصولات گروه تولیدی صنعتی آرمکو

  • سازه 600 میلیمتر بال بلند با اندازه نمونه عکس
  • سازه 3600 میلیمتر بال بلند با اندازه نمونه عکس
  • سازه1200 میلیمتر بال بلند با اندازه نمونه عکس
  • سازه نبشی 3000 میلیمتر با ورق 0.4 میلیمتر و اندازه نمونه عکس
  • 1